ÖZEL FULYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

ÖZEL FULYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ (“FULYADİŞ”) olarak müşterilerimizin kişisel veri güvenliğine önem veriyoruz ve bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin ve kişisel verilerinin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" (“KVKK” veya Kanun”) hakkında sizleri aydınlatmak istiyoruz.

1.    KİŞİSEL VERİ NEDİR? 
KVKK’da kişisel veriler, “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” şeklinde tanımlanmıştır. Bunlara örnek olarak: Gerçek kişilerin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri, telefon numarası, pasaport numarası, özgeçmişi, resim, görüntü ve ses kayıtları, IP adresi, e‐ posta adresi, etkileşimde bulunduğu kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler.

2.    KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ NE DEMEKTİR? 
Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devir alınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem, kişisel verilerin işlenmesini ifade eder. FULYADİŞ olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı çerçevede toplayacak, kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklayacak, aktaracak, sınıflandıracak, kullanacak ve KVKK’ya uygun olarak işleyeceğiz.

3.    KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ NELERDİR? 
FULYADİŞ tarafından elde edilen kişisel verileriniz: Kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, özlük bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi şeklinde kategorik olarak sıralanabilir. Bu nitelikteki kişisel verileriniz internet veya elektronik işlem platformu gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı olarak veya elektronik ortamda toplanabilir. Bu yöntemler ile elde edilen kişisel verileriniz, yalnızca Kanun’un 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenmektedir.

4.    KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI NELERDİR? 
Kişisel verileriniz yalnızca Kanun’un 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde FULYADİŞ ve FULYADİŞ İLE iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini kapsamında erişim kayıtlarının yönetimi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir

5.    KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILABİLECEĞİ TARAFLAR VE PAYLAŞIM AMAÇLARI NEDİR? 
Kişisel verileriniz, ile sizleri ürün ve hizmetlerden faydalandırmak için iş birliği içinde olduğumuz taraflar dahil olmak üzere FULYADİŞ ile olan iş ilişkinizin kurulması, yürütülmesi ve sona erdirilmesi hususlarında FULYADİŞ adına ürün veya hizmet sağlayan taraflar ve iş ortaklarımız ile paylaşılabilecektir. Kişisel verileriniz ayrıca, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilerle de yetkileri kapsamında paylaşılabilecektir. FULYADİŞ, kişisel verilerinizin paylaşıldığı durumlarda verilerin paylaşıldığı tarafın, işbu aydınlatma metninde yer alan beyanlara ve mevzuatta yer alan hükümlere uygun şekilde ve Kanun’un 8’inci ve 9’uncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenmesi ve aktarılması için gerekli önlemleri almaktadır.

6.    KVKK’NIN 11. MADDESİ GEREĞİ HAKLARINIZ NELERDİR VE BU HAKLARI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ? 
Veri sahibi (İlgili Kişi) olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, fulyadis.com adresinde yer alan Başvuru Formunu doldurmak suretiyle veya yine aynı adreste belirtilen yöntemlerle FULYADİŞ’e iletmeniz durumunda talepleriniz mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Bu taleplerinizi sonuçlandırırken Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından ilân edilen tarife dikkate alınarak ücretlendirme de yapılabilecektir.

Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz: 
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinize ilişkin daha fazla bilgi edinmek veya talep ve şikayetlerinizi iletmek için bize kvkk@fulyadis.com adresinden, (0 282) 260 64 30 numaralı telefondan veya “Ertuğrul mah. Rakoçzi cad. Fulya sok. No: 1 Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ” adresinden ulaşabilirsiniz.

Veri Sahibi KVKK Kapsamında Başvuru Formu İçin Tıklayınız.